Stadgar för textiltryck malmö


 

Antagna vid föreningens årsmöte 27 mars 2007

§1  Föreningens namn är ”Konstnärernas Kollektivverkstad- Textiltryck Malmö”, vilket förkortas Textiltryck Malmö. Föreningen har organisationsnummer 846002 -9476

 

§2  Föreningen Textiltryck Malmö är en ideell förening vars uppgift är att skapa möjlighet för yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och formgivare att arbeta med textiltryck i gemensamma verkstadslokaler. Textiltryck Malmö skall även verka för utveckling och spridning av textiltryck som konstart och vara en mötesplats där kunskap förvaltas och utvecklas.

 

§3  Föreningen är öppen för professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare. Kriterier för medlemskap är en konstnärligt hög nivå, samt kvalificerade kunskaper i textiltryck. Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan på särskilt formulär och efter uppvisande av arbetsprover. Medlemskap erhålles sedan gällande grundavgift erlagts. Styrelsen beviljar också studentmedlemskap för ett utvecklingsår till person som ännu inte är yrkesverksam. Kravet för sådant medlemskap är en tydlig målsättning med året, goda kunskaper inom textiltryck samt uppvisande av kvalitativa arbetsprover.

 

§4  Årsmöte hålls varje år senast den 30 april. Kallelse med dagordning utsändes senast 14 dagar före årsmötet. Räkenskapsåret följer kalenderåret. Årsmötet beslutar om grundavgift samt övriga avgifter. Rösträtt vid årsmötet beviljas endast ordinarie medlemmar efter erlagda avgifter. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Nedan angivna ärenden, tillsammans med övriga ärenden som ska behandlas på årsmötet, skall anges i kallelsen:

Närvarande medlemmar antecknas och röstlängd upprättas.

Fråga om mötets behöriga utlysande och dagordningens godkännande.

Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare samt rösträknare.

Verksamhetsberättelse.

Årsredovisning av räkenskaperna.

Revisionsberättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fastställande av avgifter.

Val av ordförande och övrig styrelse.

Val av revisor.

Val av valberedning. Minst två personer varav en är sammankallande.

Inkomna motioner.

 

§5  Styrelsen består av fem personer som väljs på två år: Ordförande, kassör, sekreterare, samt två ordinarie ledamöter. Dessutom väljs två suppleanter på ett år. Styrelsen väljer inom sig kassör samt sekreterare. Om styrelseledamot avgår eller utesluts under valperioden, väljer styrelsen inom sig en suppleant att inträda i dennes ställe, till nästa ordinarie årsmöte. Ordförande och kassör är firmatecknare. Fulltalig styrelse är beslutsmässig.

 

§6  Medlemskapet följer kalenderåret. Utträde ur föreningen sker vid årsskiftet efter skriftlig anmälan. Grundavgiften återbetalas ej. Vid ansökan om återinträde inom fem år debiteras inte ny grundavgift. Medlem som upprepat bryter mot stadgar och ordningsregler eller undlåter att betala gällande avgifter kan av styrelsen avstängas eller uteslutas ur föreningen.

 

§7  Beslut om föreningens upplösning sker efter årsmöte med följande extra föreningsstämma. Föreningens eventuella tillgångar avvecklas i samråd med bidragsgivare och anslagsgivande myndigheter. Förslag om upplösning skall delges medlemmar i kallelsen till årsmötet.

Styrelsen i Textiltryck Malmö