Miljöpolicy för textiltryck Malmö


 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan, med fokus på energi- kemikalie- och transportområdet.
 • Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos både medarbetare och medlemmar genom att uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
 • Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vid inköp granskar och utvärderar vi de tänkta materialens inverkan på miljön.
 • Vi strävar efter att minska användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
 • Vi säkerställer hanteringen av kemiska produkter.
 • Vi ökar återvinningsgraden av avfall.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
 • Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter och cyklar eller åker kommunalt i de fall det går.
 • Textiltryck Malmö arbetar aktivt med att minimera verkstadens påverkan på miljön, men det är varje enskild medlems ansvar att se till att det material denne använder förvaras och deponeras på ett miljömässigt korrekt sätt.